Αρχές Λειτουργίας

Το κρουστικό κύμα ορίζεται ως ένα ακουστικό κύμα που χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή πίεση προσαρμοσμένο σε ένα περιορισμένο εύρος συχνοτήτων.

Επί της ουσίας το κρουστικό κύμα είναι ένα ακουστικό κύμα υψηλής ενέργειας που δεν πρέπει να το μπερδεύουμε με το κύμα που μεταδίδεται από τους υπερήχους που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς. Η πίεση που ασκείται από το κρουστικό κύμα είναι σίγουρα πολύ πιο δυνατή, παρ’ότι έχει πιο αδύναμες ρυθμίσεις συχνότητας. Το κρουστικό κύμα διανέμεται μέσω του ανθρώπινου ιστού ακολουθώντας τον νόμο της ακουστικής εμπέδησης, δηλαδή της διαφορετικής ικανότητας του κάθε ιστού να αντανακλά το ακουστικό κύμα.
Απ’ την πλευρά του κύματος η θετική πίεση αυξάνεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα απότομα σε σχέση με την τιμή της πίεσης του δωματίου, κατά την εκπομπή κρουστικού κύματος. Μετά από αυτό ακολουθεί ένα μικρότερο κύμα αρνητικής πίεσης (βλ. σχήμα).
ΣΥΝΟΨΗ
Ένα κρουστικό κύμα αποτελείται από τα εξής:
- Γρήγορη αύξηση πίεσης
- Μικρή διάρκεια εκπομπής
- Προσαρμογή εύρους συχνοτήτων
- Υψηλή πίεση
- Παύση αρνητικής πίεσης
Τα κρουστικά κύματα είναι ικανά να παράγουν υψηλές πιέσεις που κατά την επαφή τους με διάφορες κυτταρικές δομές προκαλούν ένα μεγάλο αριθμό κοιλοτήτων. Αυτές οι δυνάμεις είναι γνωστές από τις εφαρμογές των κρουστικών κυμάτων στην ουρολογία. Σ’ αυτές τις εφαρμογές οι τιμές της δύναμης που χρειάζεται να αποσυντεθεί το ασβέστωμα μετριέται ως εξής:
V = e * E * n
Oι μεταβλητές είναι:
V: Ο όγκος του ασβεστώματος
e: Η ειδική πυκνότητα του υλικού της ασβέστωσης
Ε: Η ολική ενέργεια του κρουστικού παλμού
n: Το πλήθος των παλμών
Παρ’ όλα αυτά, αυτή η εξίσωση (που επίσης χρησιμοποιείται και στην ουρολογία) δεν μπορεί να ισχύσει σε κάποιες περιπτώσεις φυσιοθεραπευτικών και ορθοπεδικών εφαρμογών όπου η πυκνότητα του στερεού σώματος είναι μόνο μία από τις πιθανές υπάρχουσες. Σ’ αυτήν την περίπτωση εξετάζουμε να έχουμε μία καθαρή εικόνα της μεθόδου διανομής της ενέργειας σε σχέση με το μέσο όρο.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά των κρουστικών κυμάτων τα πιο σημαντικά είναι:
- Ικανότητα μετάδοσης υψηλής μηχανικής ενέργειας
- Μικρό εύρος παλμού
- Ικανότητα μετάδοσης εσωτερικά του ιστού

- Εστιασμένη και μή εστιασμένη εκπομπή.

 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Προέρχονται από τις πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες των κρουστικών κυμάτων. Η θεραπεία με κρουστικά κύματα επιτρέπει να συμπεριληφθεί το μεγαλύτερο μέρος των κυτταρικών στρωμάτων, ειδικά στα βαθύτερα στρώματα του ιστού όπου η εκπομπή διεγείρει την επίδραση αντήχησης έτσι ώστε να προκληθεί ιονισμός των μορίων και αύξηση της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης.